Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja ..................................................................................................... 2

2. Az adatkezelő adatai ........................................................................................................................ 2

2.1 Adatvédelmi tisztviselő ................................................................................................................ 2

3. A kezelt személyes adatok köre....................................................................................................... 2

3.1 Technikai adatok ......................................................................................................................... 2

3.2Cookie-k (Sütik)...........................................................................................................................2

3.2.1 A sütik feladata........................................................................................................................ 3

3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k ........................................................... 3

3.2.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)..................................................................... 3

3.3 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok...................................................................................3

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ........................................................... 3

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja ........................................................................................ 4

5.1 Általános adatkezelési irányelvek ............................................................................................... 4

6. Az adatok fizikai tárolási helyei ........................................................................................................ 4

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei.................................................................................. 4

7.1 Tájékoztatáshoz való jog............................................................................................................. 5

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga ............................................................................................ 5

7.3 Helyesbítés joga .......................................................................................................................... 5

7.4 Törléshez való jog ....................................................................................................................... 5

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog ..................................................................................... 6

7.6 Adathordozáshoz való jog ........................................................................................................... 6

7.7 Tiltakozás joga.............................................................................................................................6

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást .................................... 6

7.9 Visszavonás joga.........................................................................................................................6

7.10 Bírósághoz fordulás joga.........................................................................................................6

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás................................................................................................... 7

8. Egyéb rendelkezések ....................................................................................................................... 7

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Feir Krisztina e.v. (Székhely: 2030 Érd, Páva u. 19/B., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnekismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatosminden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint azEurópai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató, adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.varazslatosceremonia/adatkezeles címen.

Szolgáltató, adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesenaz esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Szolgáltató, adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnaktartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató, adatkezelő a személyesadatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató, adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az e pontban alább megjelölt elérhetőségeken léphet kapcsolatba azadatkezelővel.

Szolgáltató, adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstőlszámított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: Feir Krisztina e.v.

Székhely: 2030 Érd, Páva u. 19/B.

Nyilvántartási szám: 51123635

Adószám: 68034166-1-33

Telefonszám: +3670/570-0748

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név:Feir Krisztina

Telefonszám: +3670/570-0748

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Technikai adatok

Szolgáltató, adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikaieszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Szolgáltató, adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülésellen.

Szolgáltató, adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelésbiztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelővédelmi szintet nyújt.

Szolgáltató, adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát ésteljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzelkapcsolatos eszközök.

3.2Cookie-k (Sütik)

3.2.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
 • tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentettsütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását akorábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató, adatkezelőweboldalát /www.varazslatosceremonia.hu/, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütikérvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik efajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szolgáltató, adatkezelő weboldalán alkalmazza a GoogleAnalytics mint harmadik fél sütijeit is. A GoogleAnalyticsstatisztikai célú szolgáltatás használatával szolgáltató, adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy alátogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élményjavításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagyböngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törliőket.

3.3 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Email cím, név

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzésiideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő

 

 

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Szolgáltató, adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazásonalapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukataz adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályokteszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk szolgáltató, adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikatadják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.);Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ésmegakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6.Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akövetkező módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásávalösszefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, alátogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépesrendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlaphasználata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkezőszámítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a szolgáltató, adatkezelő rendszere atechnikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot arendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskorautomatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővétett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a szolgáltató, adatkezelő fér hozzá.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainakhelyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhetadathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fentielérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Szolgáltató, adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyesadatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhetőformában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy aszemélyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; azérintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetveamelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbelicímzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; ahelyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzettpanasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatalténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várhatókövetkezményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belüladja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató, adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és ahiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató, adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy másmódon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsmás jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok azadatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogikötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánításszabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetveközérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatvégrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmikutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez,illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a szolgáltató, adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettigényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
 • amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e azérintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintetthozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mástermészetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállamfontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyesadatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokategy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretébenvégzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapulóprofilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, haazt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve aprofilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértvea profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpenjelentős mértékben érintené.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügybensoron kívül jár el.

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, aközigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar NemzetiBank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató, adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításáhozelengedhetetlenül szükséges.

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház